۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

در سال ۱۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ دانشجو تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها وجود داشته و مبلغ جذب شده از قراردادها یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، یکی از وظایف مهم نسل جدید دانشگاه‌ها پاسخگویی به نیازهای جامعه است. در نسل چهارم دانشگاه‌ها، انتظار می‌رود که دانشگاهیان و عالمان تاثیر اجتماعی داشته باشند و بتوانند در مسیر حل مشکلات جامعه قدم بردارند.

در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی وجود داشته است. همچنین در این سال تعداد دو هزار و ۸۳۷ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، خاتمه یافته است. بررسی تعداد قراردادهای در حال اجرای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد این قراردادها نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

در کنار رشد قابل توجه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱، نسبت تعداد قراردادهای جاری در سال گذشته به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز افزایش یافته است. ولی با این حال، به نظر می‌رسد تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت برای ۱۰۰ دانشجو، آمار قابل توجهی نباشد و بهتر است این آمار بیش از پیش افزایش یابد.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

همچنین مبلغ قراردادهای در حال اجرا در سال ۱۴۰۱، چهار هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. مبلغ قراردادهای خاتمه‌یافته ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نیز یک هزار و ۱۰۰ میلیارد میلیارد تومان بوده است.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

نسبت مجموع مبلغ قراردادهای در حال اجرا به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته‌شده در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این نسبت در سال‌ گذشته کاهش داشته است و به نظر می‌رسد در صورت تغییر نظام پذیرش دانشجو متناسب با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، این شاخص در سال‌های آینده رشد پیدا کند.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶ هزار و ۳۴۳ نفر در دانشگاه‌ها مجری قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا بوده‌اند. تعداد مجریان قراردادهای در حال اجرای ارتباط با جامعه و صنعت در سال‌های اخیر، نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته است. ولی با توجه به تعداد هیات علمی دانشگاه‌ها، باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود و اعضای هیات‌علمی بیشتری به صورت مستقیم در اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مشارکت داشته باشند.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مجری قرارداد ارتباط با دانشگاه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، ۱.۷ قرارداد واگذار شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۱.۶۴ قرارداد به هر مجری) افزایش قابل توجهی نداشته است.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

در سال ۱۴۰۱ نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد اعضای هیئت‌علمی، ۰.۵ بوده است و یعنی به ازای هر دو عضو هیئت‌علمی، یک قرارداد با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

بررسی تعداد پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که از طرف صنایع و دستگاه‌های اجرایی حمایت مالی شده‌اند، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، ۷۱۷ پایان‌نامه حمایت شده‌اند. با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور به طور مناسب‌تر مورد حمایت قرار گیرند.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

آمارهای ارائه‌شده از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم حاکی از این است که در سال گذشته، ۱.۷۸ درصد از کل پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، از طرف صنایع و دستگاه‌های اجرایی حمایت مالی شده‌اند.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مرتبط با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش داشته است.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته کم‌تر از سه درصد از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مرتبط بوده‌اند و این میزان ناکافی است.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ارتباط با جامعه و صنعت 

بررسی وضعیت قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشگاه‌های تهران، شیراز و صنعتی شریف در سال ۱۴۰۱ بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا را داشته‌اند. همچنین بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه‌یافته نیز مربوط به دانشگاه‌های صنعتی شریف، ارومیه و علم و صنعت بوده است.

بیشترین مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا در سال ۱۴۰۱ مربوط به دانشگاه‌های علم و صنعت، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

همچنین دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت بیشترین مبلغ جذب شده از طریق قراردادهای ارتباط با صنعت را داشته‌اند.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

بر اساس آمار اعلام شده از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت؛ تعداد کل قراردادها و گرنت‌های بین‌المللی جذب شده توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱، برابر با ۳۱۳ مورد بوده و دانشگاه‌های اراک، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بیشترین تعداد این قراردادها را داشته‌اند.

۵.۵ قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو/ کدام دانشگاه‌ها بیشترین ارتباط را با جامعه و صنعت داشتند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مربوط به دانشگاه‌های صنعتی است و دانشگاه‌های جامع سهم کم‌تری از این قراردادها داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، با وجود بهبود اندک برخی شاخص‌های ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، هنوز شرایط با وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. تعداد و مبلغ این قراردادها به نسبت تعداد دانشجو و تعداد اعضای هیئت‌علمی، مناسب نیست و هنوز از پتانسیل دانشگاه‌ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده نشده است.

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم؛ ضروری است که برای افزایش ارتباط با جامعه و صنعت اقدامات زیر در سطح دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به اجرا گذاشته شود:

– ساماندهی مناسب روال بررسی، تصویب و اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛

– تدوین و اجرای روش‌های مناسب حمایتی و پشتیبانی از مجریان قراردادها ؛

– پایش و کنترل کمی و کیفی و زمان‌بندی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛

– توسعه همکاری‌ها با دستگاه‌های اجرایی و به اجرا گذاشتن برنامه‌های بلندمدت و کلان تحقیقاتی؛

– تشویق و ترغیب ایجاد هسته‌های پژوهش و فناوری توسط اعضای هیأت علمی برای بهبود کارهای تیمی و اجرای پروژه‌های بزرگ ؛

– لحاظ کردن امتیازات ویژه برای فعالیت‌های اعضای هیئت علمی که به رفع مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور کمک می‌کنند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://reihaan.ir/?p=11139

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: