در مسیر انتخاب

اخبار اجتماعی

روی نبض اقتصاد

پرونده خبری

یادداشت سردبیر

حکم اعدام برای زن خیانتکار

زن متأهل که به اتهام ارتباط با مردان غریبه محاکمه شده بود در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شد.

آخرین خبرها

از سراسر استان ها