ادامه سیاست های تشویقی واحدهای نانوایی منتخب

ادامه سیاست های تشویقی واحدهای نانوایی منتخب

فرماندار رشت با اشاره به نقش واحدهای نانوایی منتخب(امین) در کسب رضایتمندی عمومی از وضعیت پخت نان و جبران کم کاری معدود واحدهای متخلف، اظهار داشت: حمایت های تشویقی از واحدهای نانوایی منتخب ادامه خواهد یافت.