اعتبارات مناسبی برای مدیریت پسماند شهرهای شمالی در نظر گرفته شده است
کوچکی نژاد:

اعتبارات مناسبی برای مدیریت پسماند شهرهای شمالی در نظر گرفته شده است

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس نیز در این جلسه عنوان کرد: با ورود خوب مجلس، کمیسیونهای تخصصی و همراهی بی‌شائبه دولت، اعتبارات مناسبی برای مدیریت پسماند شهرهای شمالی در نظر گرفته شده است.