خطر انقراض تنها پستاندار دریای خزر
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی مطرح کرد؛

خطر انقراض تنها پستاندار دریای خزر

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی با اشاره به تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فُک خزری از تشکیل تیم امداد و نجات ویژه برای حفاظت از تنها پستاندار دریای خزر خبر داد.