به گزارش آژانس خبری ریحان؛اداره کل بهزیستی استان گیلان در نظر دارد در راستای ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، املاک به شرح ذیل را به متقاضیان واگذار نماید که با اولویت در راستای وظایف مقرر در امور ۱۳ گانه ماده ۲۶ قانون صدرالذکر که دارای پروانه فعالیت می باشند به اجاره واگذار نماید .

لذا متقاضیان اجاره املاک مذکور می توانند به امور حقوقی این اداره کل واقع در رشت ـ خیابان پرستار مراجعه و فرم پیشنهاد قیمت را دریافت و به بازدید از املاک اقدام نمایند . آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۸/۵/۲۶ می باشد .

استان

شهرستان

متراژ

نام مرکز

آدرس و کدپستی

امکانات

عرصه

اعیان

آب

برق

گاز

۱

گیلان

رشت

۵۶۳

۲۱۶

مجتمع روستایی سراوان

رشت- روستای سراوان

۴۳۳۸۱۸۹۵۵۶

*

*

*

۲

گیلان

رشت

۹۷۶

۲۷۰

مجتمع روستایی علی بزایه

رشت- روستای علی بزایه

۴۲۳۸۱۸۱۵۳۵

*

۳

گیلان

رشت

۱۲۴۷

۱۵۶

مجتمع روستایی لله کاء

رشت- روستای لله کاء

۴۲۷۴۵۷۱۶۵۰

*

۴

گیلان

رشت

۱۴۰۶

۱۷۱

مجتمع روستایی فخرآباد

رشت- روستای فخرآباد

۴۳۴۹۱۶۸۷۷۳

*

۵

گیلان

رشت

۴۷۹

۱۹۵

مجتمع روستایی لاشه

رشت- روستای لاشه

۴۳۴۳۱۴۴۴۹۱

*

۶

گیلان

رشت

۳۸۵

زمین کوچصفهان

کوچصفهان ۴۳۴۶۱۵۴۴۹۴

۷

گیلان

رودبار

۱۰۲۴

۳۰۳

مجتمع بهزیستی روستایی حلیمه‌جان

شهرستان رودبار- روستای حلیمه‌جان

۴۴۶۹۱۱۱۳۸۶

*

۸

گیلان

لنگرود

۶۶۴

۲۰۰

مجتمع روستایی دیوشل

لنگرود- روستای دیوشل

۴۴۷۷۱۱۳۶۴۷

*

*

۹

گیلان

لنگرود

۹۴۳

۱۴۰

مجتمع روستایی گل سفید لنگرود

لنگرود- روستای گل سفید

۴۴۷۴۱۵۱۴۸۶

*

*

*

۱۰

گیلان

رودسر

۱۰۰۰

۱۲۰

مجتمع روستایی قاسم آباد

رودسر روستای قاسم آباد ۰۰۰۰۰۴۴۸۸۱

*

*

*

۱۱

گیلان

بندر انزلی

۲۵۰۰

یک قطعه زمین بندرانزلی

بندرانزلی- روستای کلیور

۴۳۱۹۴۹۵۶۵۹

۱۲

گیلان

تالش

۲۰۰۰

قطعه زمین اسالم

قطعه زمین اسالم

۴۳۸۹۱۹۳۱۷۷

۱۳

گیلان

تالش

۱۰۰۰

کارگاه جوکندان

تالش زمین جوکندان

۴۳۷۵۱۴۴۴۳۷

۱۴

گیلان

املش

۶۱۷

۴۰۰

مجتمع خدمات بهزیستی سورکوه

املش سورکوه

۴۴۹۵۱۷۴۳۵

*

*

*

۱۵

گیلان

املش

زمین رمشایه

روستای رمشایه

۴۴۸۶۱۶۴۳۳۱

۱۶

گیلان

املش

۶۰۱

زمین خلیفه محله

روستای خلیفه محله

۳۱۶۸۸۹۳۹۸۵

۱۷

گیلان

لاهیجان

۴۷۱

۳۵۰

زمین و خانه

لاهیجان- زیربام سبز

۴۴۱۵۹۱۸۴۵۹

۱۸

گیلان

رودسر

۷۳/۱۲۱۷

۱۸۰

مجتمع خدمات بهزیستی لشکاجان

لشکاجان ۴۴۹۱۹۹۵۴۳۹

منتظرتان هستیم