به گزارش آژانس خبری ریحان؛ بر اساس اعلام روابط  عمومی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت مجموعه پروازهای  ۲۵ مهرماه بدین شرح است:

پروازهای ورودی :

پرواز شمارۀ ۳۴۵۱ / هواپیمایی ایران ایر / اصفهان – رشت / ساعت ورود ۰۹:۴۵

پرواز شمارۀ ۹۰۴ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۲:۵۵

پرواز شمارۀ ۳۳۳۳ / هواپیمایی ایران ایر / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۷:۱۵

پرواز شمارۀ ۸۰۲۰ / هواپیمایی ایرتور / مشهد – رشت / ساعت ورود ۱۸:۰۰

پرواز شمارۀ ۸۴۴ / هواپیمایی آسمان / تهران – رشت / ساعت ورود ۱۷:۵۵

پرواز شمارۀ ۳۳۱۴ / هواپیمایی ایران ایر / تبریز – رشت / ساعت ورود ۲۱:۰۵

پروازهای خروجی:

پرواز شمارۀ ۳۴۵۰ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – اصفهان / ساعت خروج ۱۰:۲۰

پرواز شمارۀ ۹۰۵ / هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۳:۴۵

پرواز شمارۀ ۳۳۱۵ / هواپیمایی ایران ایر / رشت – تبریز / ساعت خروج ۱۷:۵۰

پرواز شمارۀ ۸۰۲۱/ هواپیمایی ایرتور / رشت – مشهد / ساعت خروج ۱۸:۴۵

پرواز شمارۀ ۸۴۵/ هواپیمایی آسمان / رشت – تهران / ساعت خروج ۱۸:۲۵

پرواز شمارۀ ۳۳۳۲/ هواپیمایی ایران تور / رشت – تهران / ساعت خروج ۲۱:۴۰

منتظرتان هستیم