به گزارش آژانس خبری ریحان فرهاد دلق پوش به مصوبات جدید جلسه اخیر ستاد تنظیم گیلان اشاره نمود و اعلام کرد: نهاده های دامی در اختیار مرغدارانی که با قیمت مصوب آن را دریافت کردند اما از ارائه مرغ تولیدی خود به کشتارگاه ها با قیمت مصوب خودداری می کنند، ممنوع می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار داشت: در ستاد تنظیم بازار استان مصوب شد تا مرغدارانی که نهاده های دولتی از سازمان جهادکشاورزی دریافت کرده اند اما از تحویل مرغ به کشتارگاه های استان به قیمت مصوب خودداری می کنند، تا اطلاع ثانوی نهاده های دامی به آنها تحویل نشود و شرکتهای زنجیره تامین نسبت به تامین مرغ مورد نیاز استان به مقدار حداقل ۲۰۰ تن روزانه به قیمت مصوب اقدام نمایند .

فرهاد دلق پوش افزود: در ستاد تنظیم بازار استان مصوب شد تا مرغدارانی که نهاده های دولتی از سازمان جهادکشاورزی دریافت کرده اند اما از تحویل مرغ به کشتارگاه های استان به قیمت مصوب خودداری می کنند، تا اطلاع ثانوی نهاده های دامی به آنها تحویل نشود و شرکتهای زنجیره تامین نسبت به تامین مرغ مورد نیاز استان به مقدار حداقل ۲۰۰ تن روزانه به قیمت مصوب اقدام نمایند

منتظرتان هستیم