به گزارش آژانس خبری ریحان؛ وحید خرمی عصر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان افزود: در حال حاضر حجم مخزن سد سفیدرود یک میلیارد و ۸۴ میلیون متر مکعب با دبی ورودی ۲۹۳ متر مکعب بر ثانیه و خروجی ۲۸۸ متر مکعب بر ثانیه است.

وی با اشاره به سطح زﯾﺮ ﮐﺸﺖ حدود ۲۳۸ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان تصریح کرد: از این میزان حدود ۱۷۱ هزار هکتار اراﺿﯽ ﺷﺎﻟﯿﺰاری تحت پوشش ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻔﯿﺪرود و حدود ۶۷ هزار هکتار اراﺿﯽ ﺷﺎﻟﯿﺰاری ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ است.

وی تصریح کرد: ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، وضعیت ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و توصیه شرکت مدیریت منابع آب ایران بر اساس سال آبی نرمال تنظیم شده است.

وی درباره مجموع آب وارد شده به شبکه سفید رود گفت : از بیست و ششم اسفندماه گذشته تا ۱۸ فرورودین ماه سال جاری گفت : تا کنون ۸۱ میلیون متر مکعب آب سد سفید رود از طریق تونل آب بر فومنات، گله رود، کانال چپ و راست سنگر جهت آماده سازی شالیزارها وارد کانال های آبیاری شده است.

وی درباره سد آیت الله بهجت شهر بیجار نیز گفت : حجم مخزن فعلی سد مذکور ۱۰۴ میلیون متر مکعب با دﺑﯽ ورودی ۱۵متر مکعب بر ثانیه و دﺑﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ۶ متر مکعب بر ثانیه می باشد.

خرمی با اشاره به لایروبی حدود ۲۲۵ کیلومتر از انهار درجه یک و دو کشاورزی اظهار داشت : طول انهار نیازمند لایروبی در استان حدود ۶۷۰ کیلومتر می باشد که با سرعت در  همه شهرستانهای گیلان در حال انجام می باشد.

وی در خصوص عملیات تعمیر و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ برقی و دیزلی افزود : در مجموع ۴۵۴ ایستگاه پمپاژ آب دیزلی و برقی مرتبط با این شرکت جهت تامین بخشی از منابع آب کشاورزی وجود دارد که از این تعداد تا کنون ۲۱۰ ایستگاه آن سرویس و راه اندازی شده است.

مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در خصوص آماده سازی ۳۱۸ حلقه چاه عمیق کشاورزی این شرکت نیز بیان داشت : تعداد ۱۵۱ حلقه از این چاهها سرویس و راه اندازی گردیده است.

وی همچنین به ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ کم آﺑﯽ نیز اشاره کرد و گفت : تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و بهسازی شبکه های در دست بهره برداری، احیاء آب بندهای استان، بهبود سامانه آبیاری سنتی در واحدهای عمرانی، انجام پروژه های زود بازده، بازچرخانی آب، احداث سدهای لاستیکی و مخزنی از مهمترین برنامه ها این شرکت جهت تامین بخشی از مصارف آب در بخش های مختلف است.

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم